Citation
Woningbehoefte Onderzoek Curaçao 2008

Material Information

Title:
Woningbehoefte Onderzoek Curaçao 2008

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

CBS Membership

Aggregations:
Central Bureau of Statistics Curaçao

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 2

WONINGBEHOEFTE ONDERZOEK CURAAO 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Willemstad, oktober 2009

PAGE 3

Centraal Bureau voor de Statistiek Fort Amsterdam z/n, Willemstad Curacao, Nederlandse Antillen Tel. : (599-9) 461-1031 Fax : (599-9) 461-1696 E-mail adres: info@cbs.an Website: www.cbs.an ISBN:978-99904-1-146-1 Het overnemen van (delen van) deze uitgave is toegestaan mits voorzien van een volledige bronvermelding.

PAGE 4

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 3 INHOUD Lijst van figuren en tabellen.................................................................................................. ..5 Voorwoord...................................................................................................................... ..........7 Samenvatting................................................................................................................... .........8 Inleiding...................................................................................................................... .............10 Begrippenlijst................................................................................................................. .........12 DEEL 1. ALGEMENE BESCHRIJVIN G VAN DE ONDERZOEKSPOPULATIE .......13 1. Algemene kenmerken onderzoekspopulatie................................................................14 1.1. Algemene kenmerken huishoudleden...............................................................................14 1.2. Huishoudsamenstelling en -grootte..................................................................................18 2. Algemene woningen woonsituat ie van de onderzoekspopulatie..............................20 2.1. Eigendomssituatie woning en kavel..................................................................................20 2.2. Ouderdom, type woning, grootte woning en kavel..........................................................21 2.3. Woningindeling................................................................................................................. .23 2.4. Huidige marktwaarde........................................................................................................24 2.5. Woninghuur..................................................................................................................... ..25 2.6. Hypotheek...................................................................................................................... .....26 2.7. Energiekosten.................................................................................................................. ...27 2.8. Beoordeling huidige woning..............................................................................................28 2.9. Beoordeling buurten wijkvoorzieningen.......................................................................28 2.10. Beoordeling buurtveiligheid..............................................................................................29 2.11. Beoordeling overlast in de buurt......................................................................................29 DEEL 2. DE WONINGBEHOEFTE ....................................................................................30 3. Omvang en aard van de woningbehoefte.....................................................................31 3.1. Omvang woningbehoefte...................................................................................................32 3.2. Motieven woningbehoefte..................................................................................................34 3.3. Uitgevoerde woningzoekacties.........................................................................................35 3.4. Urgentie waarmee men zou willen verhuizen..................................................................35 4. Algemene kenmerken huishoude ns met een woningbehoefte....................................37 4.1. Algemene kenmerken woningbehoeftigen.......................................................................37 5. Huidige woningen woonsituatie huishoudens met een woningbehoefte..................40 5.1. Eigendom woning en kavel................................................................................................40

PAGE 5

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 4 5.2. Ouderdom, type woning, grootte woning en kavel.........................................................41 5.3. Woningindeling................................................................................................................. .43 5.4. Marktwaarde huidige woning...........................................................................................44 5.5. Woninghuur..................................................................................................................... ..44 5.6. Hypotheek...................................................................................................................... .....45 5.7. Energiekosten.................................................................................................................. ...46 5.8. Beoordeling huidige woning..............................................................................................46 5.9. Beoordeling buurten wijkvoorzieningen.......................................................................47 5.10. Beoordeling buurtveiligheid..............................................................................................47 5.11. Beoordeling overlast in de buurt......................................................................................47 6. Gewenste woning en woonsituatie huishoudens met een woningbehoefte................................................................................................................. ......48 6.1. Gewenste eigendomssituat ie woning en kavel.................................................................48 6.2. Gewenste woningtype, wo ningen kavelgrootte.............................................................49 6.3. Woningindeling................................................................................................................. .50 6.4. Woninghuur..................................................................................................................... ..51 6.5. Hoogte hypotheek...............................................................................................................51 6.6. Energiekosten.................................................................................................................. ...51 6.7. Gewenste buurten wijkvoorzieningen............................................................................51 Geraadpleegde informatiebronnen.......................................................................................52 Bijlage I. Vragenlijst-i tems WBO Curaao 2008................................................................52 Bijlage II. Tabellen Resultaat WBO Curaao 2008............................................................54

PAGE 6

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 5 Lijst van figuren en tabellen Figuur 1.1 Geslachtsverdeling.....................................................................................14 Figuur 1.2 Bevolkingspyramide..................................................................................15 Figuur 1.3 Burgerlijke staat........................................................................................16 Figuur 1.4 Hoofdactiviteit............................................................................................17 Figuur 1.5. Inkomensverdeling...................................................................................17 Figuur 1.6. Hoogst genoten opleiding.........................................................................18 Figuur 1.7 Huishoudsamenstelling..............................................................................19 Figuur 2.1 Woninghuur...............................................................................................25 Figuur 2.2 Hoogte hypotheek......................................................................................26 Figuur 2.3 Energiekosten per maand.........................................................................27 Figuur 3.1 Schematische voorste lling omvang woningbehoefte...............................31 Figuur 5.1 Woninghuur...............................................................................................44 Figuur 5.2 Hoogte hypotheek......................................................................................45 Figuur 5.3 Energiekosten per maand.........................................................................46 Tabel 1.1 Relaties binnen het huishouden..................................................................16 Tabel 1.2. Huishoudgrootte.........................................................................................19 Tabel 2.1 Overzicht kenmerken huidige woning.......................................................20 Tabel 2.2a Overzicht kenmerken huidige honing......................................................21 Tabel 2.2b Overzicht kenmerken huidige woning.....................................................22 Tabel 2.3 Overzicht kenmerken huidige woning.......................................................23 Tabel 2.4 Overzicht kenmerken huidige woning.......................................................24 Tabel 2.5 Beoordeling huidige woning........................................................................28 Tabel 2.6 Beoordeling buurten wijkvoorzieningen.................................................28 Tabel 2.7 Beoordeling buurtveiligheid.......................................................................29 Tabel 2.8 Beoordeling overlast in de buurt................................................................29 Tabel 3.1 Woningbehoefte...........................................................................................32 Tabel 3.2. Aantal behoeftes per huishoudens.............................................................32 Tabel 3.3 Omvang behoefte en hierbij betrokken personen.....................................33 Tabel 3.4 Relatie woningbehoe ftige/starter tot het hoofd.........................................33 Tabel 3.5 Motieven voor de woningbehoefte..............................................................34 Tabel 3.6 Registratie als woning of kavelzoekende...................................................35

PAGE 7

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 6 Tabel 3.7. Verrichte activiteiten in het kader van woningzoekacties.....................35 Tabel 3.8 Verhuisurgentie van woningbehoeftigen ..................................................36 Tabel 3.9 Urgentie voor het beschikken over en verhuizen naar gewenste woning36 Tabel 4.1 Geslachtsverdeling woningbehoeftigen......................................................37 Tabel 4.2. Leeftijdsverdeling woningbehoeftigen......................................................38 Tabel 4.3. Burgerlijke staat woningbehoeftigen........................................................38 Tabel 4.4. Hoofdactiviteit woningbehoeftigen............................................................38 Tabel 4.5. Inkomensverdeling woningbehoeftigen....................................................39 Tabel 4.6 Hoogst genoten opleiding woningbehoeftige.............................................39 Tabel 5.1 Overzicht kenmerken huidige woning.......................................................40 van woningbehoeftigen.................................................................................................40 Tabel 5.2a Overzicht kenmerken huidige woning van woningbehoeftigen........................................................................................................41 Tabel 5.2b Overzicht kenmerken huidige woning van woningbehoeftigen............42 Tabel 5.3 Overzicht kenmerken huidige woning.......................................................43 Tabel 5.4 Overzicht kenmerken huidige woning.......................................................44 Tabel 5.5 Beoordeling huidige woni ng door woningbehoeftige................................46 Tabel 5.6 Beoordeling buurten wijkvoorzi eningen door woningbehoeftige.........47 Tabel 5.7. Beoordeling buurtveilighei d door woningbehoeftigen............................47 Tabel 5.8 Beoordeling overlast in de buurt................................................................47 Tabel 6.1a. Overzicht kenmerken gewenste woning.................................................48 Tabel 6.1b. Overzicht kenmerken gewenste woning.................................................49 Tabel 6.1c. Overzicht kenmerken gewenste woning..................................................50 Tabel 6.2 Wenselijke woninghuur per maand...........................................................51 Tabel 6.3 Wenselijke hypotheekkosten per maand...................................................51 Tabel 6.4 Wenselijke energiekosten per maand........................................................51 Tabel 6.5 Gewenste buurten wijkvoorzieningen.....................................................51

PAGE 8

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 7 Voorwoord Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als centrale t aak de gemeenschap statistisch te informeren omtrent de s ituatie en ontwikkeli ng met betrekking tot uiteenlopende maatschappelijke ond erwerpen c.q. beleidsterreinen. Het is dan ook met genoegen dat het Centraal Bureau voor de Statistiek U hierbij de resultaten kan presenteren van het eerste onderzoek naar de behoefte aan huisvesting onder huishoudens in Curaao. Met dit Woningbehoefte onderzoek (WBO) trach t het Centraal Bureau voor de Statistiek tegemoet te komen aan de behoefte aan statistische informatie die er bestaat bij (semi-) overheidsdiensten, st akeholders in de particuliere sector en de gemeenschap in het algemeen, ten aanzien van dit onderwerp. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Cent raal Bureau voor de Statistiek en RESETConsult. De publicatie is geschrev en door mevr. Drs. Fanny Alberto (RESETConsult) en Drs. Mike Jacobs (CBS). Een woord van dank gaat uit naar een ieder die zijn medewerking heeft verleend aan de realisering van het onderzoek en de totstandkoming van deze publicatie. De Directeur, Drs.F.V. Vierbergen

PAGE 9

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 8 Samenvatting In de periode maart-april 2008 werd door he t Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst een onderzoek uitgevoerd naar de be hoefte aan woningen in Curaao. In totaal werden hiervoor 2527 adressen bezocht; dit is bijna 6 procent van de 45.000 adressen in Curaao. Hierbij zijn hoofden van huishoude ns genterviewd en alle huishoudleden ouder dan 18 jaar waarvan werd aangege ven dat ze behoefte hadden aan een woning. Het Centraal Bureau voor de Statistiek beda nkt alle respondenten die hun medewerking hebben verleend aan dit onderzoek. De resultaten Omvang In 21 procent (536) van de huishoudens is geantwoord dat er be hoefte is aan een andere woning. Naar schatting komt dit neer op ongeveer 9600 hui shoudens in Curaao waarin er behoefte is aan een andere woning. In sommige huishoudens zijn er meerdere behoeftes aan andere huisvesting. De to tale woningbehoefte komt daardoor neer op naar schatting 10.600 woningen. Van het totaal aantal woningbehoeftigen bestaat 41 procent uit personen die inwonend zijn en een zelfstandige woongele genheid zoeken (de z.g. starters). Kenmerken woningbehoeftigen De woningbehoeftigen hebben de volgende algemene en sociaal-economische kenmerken. Vrouwen zijn in de meerderhei d (53,1%) in de groep woningzoekenden. Qua leeftijd zijn de woningbehoeftigen met name in de leeftijdsgroep 30-39 jaar (30.7%) en 40-49 jaar (26,4%), maar ook in de jongere leef tijdsgroep van 18-29 jaar (16,4%) en oudere leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder (10,8%) is er sprake van woningbehoefte. Het grootste deel van de woningbehoeftigen is ongehuwd (46,4%) of gehuwd/samenwonend (40,8%). Gescheiden en ongehuwde woningbehoe ftigen vormen respektievelijk 9 procent en 3,7 procent van het totaal. Voor wat betreft de hoofdactiviteit van woning behoeftigen blijkt dat het grootste deel een baan heeft (71%), 18 procent economisch inactief is ( werkt niet en zoekt geen werk), 7,5 procent werkzoekend en 2,9 procent schoolgaand/studerend Van de woningbehoeftigen heeft 41,9 procen t een bruto inkomen van minder dan 1000 gulden per maand. Bij een inkomensgrens van 2000 gulden bruto per maand, valt 69,8 procent van de woningzoekenden onder deze grens. Het opleidingsniveau van de woningzoekenden is als volgt te beschrijven: 13,7 procent heeft een zeer lage opleid ing (lagere school); 48,3 procen t een lage opleiding (lbo, mavo,vsbo); 21,5 procent een middelbare op leiding (havo,vwo, mb o, sbo) en 12 procent een hoge opleiding (hbo,wo). Ten aanzien van woningbehoeftig en dient te worden opgemerkt dat er grote verschillen in kenmerken zijn tussen enerzijds hoofde n van huishoudens en anderzijds de z.g. starters (inwonende woningbehoeftigen) voor wat betreft bovengenoemde kenmerken. Huidige woonsituatie Woningbehoeftigen wonen over het algemeen vaker in een huurwoning, ze wonen vaker in een kleine woning (qua oppervlakte en aantal kamers) en ze wonen vaker op een klein terrein-kavel vergeleken met de totale populatie van huishoudens.

PAGE 10

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 9 Beoordeling huidige woonsituatie Woningbehoeftigen beoordelen de situatie voor wat betreft de grootte, de indeling, de ventilatie, de lichtinval en de technische st aat van de huidige woning over het algemeen slechter vergeleken met de to tale populatie van huishoudens Beoordeling buurten wijkvoorzieningen De woningbehoeftigen beoordelen de situatie met betrekking tot voorzieningen zoals crches, scholen, winkels, sportvoorzieninge n, openbaarvervoer en straatverlichting over het algemeen als minder goed vergeleken met de totale populatie van huishoudens. Belangrijkste motief Wat was de belangrijkste motief van woni ngbehoeftigen voor het wensen van een andere woning? Als belangrij kste reden is geantwoord dat men een eigen woning wenst (34,3%). Andere belangr ijke motieven zijn zelfstand ig willen wonen (22%); huidige woning is te klei n (16,1%) en slechte kwalite it van de huidige woning (9,8%). Woningzoekacties Bijna de helft (46,9%) van de woningbehoeftigen is gere gistreerd bij de FKP; 9,9 procent bij Bureau Domeinbeheer en 8,9 procent bij een makelaar. Welke acties werden door de woningbehoef tigen ondernomen? Het zoeken van een woning via vrienden en kennissen sc oort het hoogst (23,1%); gevolgd door het bezoeken van diverse instanties (20,9%) en het doornemen van kranten (20%). Gewenste woningen woonsituatie Tweederde deel (70,3%) van de woningbehoeftigen is op zo ek zijn naar een huurof huurkoopwoning; een derde deel ( 29,5%) wil een eigendomswoning. Van de woningbehoeftigen die een eigendomswoni ng wensen gaat de voorkeur uit naar zelfbouw (38,5%), koop van bestaande woning (35,3%) en de z.g.Turn keyproject (17,9%). Van de groep personen die een woni ng in eigendom wil, wenst verder 51,3 procent een kavel in eigendom en 41 procent een kavel in erfpacht. Het merendeel (93,1%) van alle woningbehoe ftigen wenst een vr ijstaande woning die alleen op een kavel staat. Men heeft wein ig interesse voor ande re woonvormen zoals twee onder een kap of een woning als onderdeel van een appartementencomplex. Meer dan de helft (57.4%) we nst een woning met een opperv lakte van tussen de 51 en 100 m2. Voorts is een kavelgrootte van tussen de 201 en 500 m2 het meest gewild onder de woningbehoeftigen (53,3%). De meest gewenste woningindeling is n met 3 slaapkamers, 1 badkamer en 1 toilet (60,3%). Van de woningbehoeftigen die een huurof huurkoopwoning wensen, wil het merendeel een huur per maand van 500 gulden of minder te betalen (83%). Bijna de helft wenst zelfs 250 gulden of minder aan maandhuur te betalen (47,6%). Van de woningbehoeftige die een eigendom swoning zoekt, wenst driekwart (76,5%) 1000 gulden of minder te betalen aan maandelijkse hypotheekkosten.

PAGE 11

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 10 Inleiding In de periode van 1 maart tot en met 11 ap ril 2008 heeft het Cent raal Bureau voor de Statistiek een Woningbehoefte Onderzoek u itgevoerd in Curaao, het WBO Curaao 2008. Dit onderzoek werd ingegeven door de behoefte aan meer inzicht in de woningmarkt op Curaao en in de dynamiek van deze ma rkt. Het WBO Curaao 2008 voorziet slechts voor een deel in de bestaande informatiebehoefte, namelijk de informatie met betrekking tot de vraagzijde. Om een vollediger beeld te krijgen van deze markt is tevens een onderzoek naar de aanbodzijde vereist. Afgezien van het streven van het CBS om de gemeenschap te informeren ligt de relevantie van dit onderzoek ook in de be hoefte die er bestaa t bij zowel (semi-) overheidsdiensten als particuliere organisa ties naar informatie ter bepaling van het beleid c.q. de bedrijfsstrategie waarvoor hun organisatie verantwoordelijk is. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan beleid te n aanzien van de ruimtelijke ordening in het algemeen en de (volks)huisvesting in het bijzonder. Het is voor het eerst dat dit onderzoek in d eze vorm is uitgevoerd en het beoogt dan ook hoofdzakelijk statistische in formatie te produceren over de huidige woonen woningsituatie van bestaande huishoudens op Curaao, de behoefte van deze huishoudens aan een woning, de motieven voor deze behoefte en de gewenste woonen woningsituatie van deze huishoudens in de toekomst. Het gaat hier evenwel hoofdzakelijk om een beschrijving van de hui dige en gewenste situatie. Dit onderzoek kan dan ook als beschrijvend worden gekenmerkt. Dit neemt echter niet weg dat het aanknopingspunten biedt op basis waarvan bepaalde verba nden tussen de kenmerken van de onderzoekseenheden nader onderzocht kunnen worden. Centrale vraagstelling en methodiek Bij dit onderzoek staat het beantwoor den van de volgende vraag centraal: Wat is de omvang en aard van de woningbehoefte op Curaao? Deze vraag is nader onderverdeeld in de volgende deel-vragen: 1. Wat is de omvang van de woningbehoefte? 2. Wat is de aard van de woningbehoefte? 3. Welke zijn de algemene en sociaa l-economische kenmerken van de huishoudens die behoefte hebben aan een woning? 4. Hoe kan de huidige woningen woonsitu atie van de huishoudens die behoefte hebben aan een woning worden omschreven? 5. Hoe kan de gewenste woningen woons ituatie van de huishoudens die behoefte hebben aan een woning worden omschreven? De methode die gehanteerd is voor het uitvoeren va n dit onderzoek betreft een schriftelijke enqute die door enquteurs bij de respondenten is afgenomen (face-to-face interviews). In principe hebben deze enquteurs het hoofd van de huishoudens

PAGE 12

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 11 genterviewd. Indien dit niet mogelijk is gebleken, is volstaan met de eventuele partner van het hoofd. Bij de huishoudens waar er een behoefte aan een andere woning blijkt te zijn, is zoveel mogelijk getracht om degene die deze behoefte heeft direct te interviewen. Waar het hoofd van het huishouden behoefte heeft aan een andere woning is deze genterviewd en indien dit niet mogelijk blijkt is volstaan met de eventuele partner van deze. Waar een ander persoon van 18 jaar of ouder binnen het huishouden behoefte heeft aan een andere woning en deze behoefte geen de el uitmaakt van een eventuele behoefte van het hoofd van het huishouden is zoveel mogelijk getracht deze persoon te interviewen. In die gevallen waar dit niet mogelijk bl ijkt, zijn de vragen aan het hoofd van het huishouden of diens vertegenwoordiger gesteld. Als steekproefkader is het bestand van he t bevolkingsregister per 1 januari 2006, bevattende 45352 (huishoud)adressen, als uitga ngspunt gebruikt. Hierbij is een aselecte steekproef met een betrouwbaarheidsnivea u van 95 procent, een foutmarge van 2 procent en een spreiding van 50 procen t (levert maximale steekproefomvang op) getrokken. Er is een steekproef omva ng van 3041 huishoudens getrokken waarbij rekening is gehouden met een non-respons van 25 procent. De uiteindelijk gerealiseerde steekproefomvang bevat 2527 huishoudens re sulterend in een non-respons van 16.9 procent. Leeswijzer Het rapport is opgebouwd uit twee delen. In deel 1 wordt aan de hand van de hoofdstukken 1 en 2 een beschrijving gegeve n van de gehele st eekproefpopulatie. Aan de orde komen hierbij de algemene kenm erken van de huishoudleden, de algemene kenmerken van de woningen, de huidige woonl asten en de beoordeling van de huidige woning en woningomgeving. In deel 2, bestaande uit de hoofdstukken 3 t/m 6, wordt ingegaan op de onderzochte woningbehoefte. Hierbij komen achtereenvolgens aan de orde de omvang en aard van de woningbehoefte, de algemene en sociaal-economische kenmerken van de woningbehoeftigen, de huidige woningen woonsituatie van de huishoudens die behoefte hebben aan een woning en de gewe nste woningen woonsituatie van de huishoudens die behoefte hebben aan een woning.

PAGE 13

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 12 Begrippenlijst Woningbehoeftige Persoon ouder dan 18 jaar di e op het moment van het onderzoek behoefte had aan een andere woning dan de woning waarin hij/zij op dit moment woont. Doorstromer Een doorstromer is een hoofd van een huishou den die na een verhuizing (meestal met andere huishoudleden) de nieuwe woning wederom als hoofd van het huishouden in gebruik zal nemen. Starter Een starter is een persoon van 18 jaar of ouder die inwonend is in een huishouden en die een zelfstandige behoefte heeft aan een a ndere woninggelegenheid. Na de verhuizing zal hij/zij de nieuwe woning (al dan ni et samen met anderen) in gebruik nemen.

PAGE 14

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 13 DEEL 1. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOEKSPOPULATIE

PAGE 15

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 14 1. Algemene kenmerken onderzoekspopulatie De 2527 onderzochte huishoudens hebben sa men een totaal van 7404 huishoudleden. Met betrekking tot de huishoudleden is in het onderzoek naar diverse aspecten gevraagd. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de volgende kenmerken van de steekproefpopulatie: geslacht, leeftijd, burgerlijke st aat, relatie tot het huishoudhoofd, hoofdactiviteit, bruto maandi nkomen, hoogst genoten opleiding en de samenstelling en grootte van de onderzochte huishoudens. 1.1. Algemene kenmerken huishoudleden Geslachtsverdeling Van de 7404 personen behoort 55,2 procent tot het vrouwelijke geslacht en 44,8 procent tot het mannelijke geslacht. Deze verd eling komt nagenoeg overeen met de geslachtsverdeling in de bevolkingscijfers van 2008 Figuur 1.1 Geslachtsverdeling Leeftijdsverdeling De bevolkingspyramide in figuur 1.2. geeft een beeld van leeftijdsopbouw naar geslacht van de onderzoekspopulatie. Dit beel d komt grotendeels overeen met de bevolkingsstructuur in 2008. Opvallend zijn met name de relatief lage bevolkingsaantallen met betrekking tot de leeftijdsgro ep 2039 jarigen, hetgeen verband houdt met de hoge emmigratie van personen ( m.n. studenten) in deze leeftijdsklasse naar Nederland Geslachtsverdeling44.8% 55.2% man vrouw

PAGE 16

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 15 Figuur 1.2 Bevolkingspyramide De relatieve leeftijdsverdeling van de onde rzoekspopulatie ziet er als volgt uit: 28 procent 0-19 jaar; 22,9 procent 20-39 jaar ; 29,2 procent 40-59 ja ar en 19,8 procent 60 jaar en ouder. Burgerlijke staat Van de onderzoekspopulatie is 36,2 procent gehuwd of samenwonend, 4,9 procent gescheiden, 5 procent is weduwe of we duwnaar en 53,9 procent ongehuwd (met inbegrip van jongeren in de leeftijdsgroep 0-18 jaar). Leeftijdsverdeling20 15 10 5 0 5 10 15 20 0 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80+ Leeftijd Bevolking (%) vrouw man

PAGE 17

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 16 Figuur 1.3 Burgerlijke staat Relaties binnen het huishouden Tabel 1.1 laat een overzicht zien van de relaties binnen het huishouden. De grootste categorien zijn kind van het hoofd en/of kind van de partner van het hoofd (34,4%). hoofd (34,1%) en partner van het hoofd (16,2%). De overige 15,3 procent van de huishoudleden zijn inwonende familieleden terwijl een kleine groep bestaande uit 1,4 procent van de huishoudleden geen familieband heeft met het hoofd van het huishouden. Tabel 1.1 Relaties binnen het huishouden (N= 7404) Relatie binnen het huishouden Aandeel Hoofd 34,1% Partner van hoofd 16,2% Kind hoofd en/of partner 34,4% ouder hoofd en/of partner 0,8% broer hoofd en /of partner 1,2% zus hoofd en / of partner 0,8% Kleinkind hoofd en / of partner 7,8% schoondochter hoofd en / of partner 0,6% schoonzoon hoofd en / of partner 0,4% Overige familie 2,3% Geen familie 1,4% Totaal 100% Burgerlijke staat 36.2% 53.9% 4.9% 5.0% gehuwd/samenwonend ongehuwd gescheiden weduwe

PAGE 18

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 17 Hoofdactiviteit Indien naar de hoofdactiviteit van de huis houdleden wordt gekeken, is 6,3 procent nog niet schoolgaand en is 24,9 procent nog schoolgaand da n wel studerend. Verder werkt 27,5 niet of zoekt geen werk (waaronder ook gepensioneerden), terwijl een grotere groep van 37.9% werkt en een kl eine groep (3,4%) werkzoekend1 is. Figuur 1.4 Hoofdactiviteit Inkomensverdeling Figuur 1.5 geeft informatie over de verde ling van het bruto-maandinkomen van de populatie ( exclusief de groep die nog sc hoolgaand is/ nog niet naar school gaat). Uit de cijfers blijk t het volgende: 13,2 procent heeft helemaal geen inkomen; 31,4 procent zit in de inkomensgroep tot 1000 gulden; 21,6 procent in de inkomensgroep 1000-1999; 24,6 procent behoort tot de mi dden inkomens van 2000-4999; en 9,2 procent heeft een brutomaandinkomen van 5000 of hoger. Fi guur 1.5. Inkomensverdeling 1 Dit percentage is niet te vergelijken met de resultaten van het Arbeidskrachtenonderzoek ( AKO) daar er bij de AKO gekeken wordt naar het percentage van de be roepsbevolking dat geen werk heeft. Hoofdactiviteit6% 25% 39% 3% 27% nog niet naar school schoolgaand/studerend werkend werkzoekend werkt niet/ zoekt geen werk Inkomensverdeling 7.7% 4.6% 31.4% 21.6% 12.3% 13.2% 3.1% 6.1% geen inkomen 1 999 1000 1999 2000 2999 3000 3999 4000 4999 5000 of hoge r onbekend

PAGE 19

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 18 Hoogst genoten opleiding De hoogst genoten opleiding is gemeten b ij de onderzoekspopulatie die niet meer schoolgaand is (n= 5092). Daarbij gelden de volgende cijfers: 20,3 procent: zeer lage ople iding ( lagere school) 44,0 procent: lage opleiding (lbo, mavo, vsbo) 18,4 procent: middelbare oplei ding (havo, vwo, sbo, mbo) 15,4 procent: hoge opleiding (hbo,wo) Figuur 1.6. Hoogst genoten opleiding 1.2. Huishoudsamenstelling en -grootte Huishoudsamenstelling De verdeling van de huishoudsamenstelling (figuur 1.7) laat zien dat meer dan driekwart van de huishoudens uit getrouwd of samenwonend stel met kinderen (25,2%), eenpersoonshuishoudens (20,2%) eenoudergezinnen (17,4%) en getrouwd of samenwonend stel zonder kinderen (14,2%) bestaat. V oorts blijkt dat in 23 procent van de gevallen personen bij g ezinnen inwonen of als een groep zonder gezinsverband samenwonen. Concreet gaat het hierbij om de volgende vormen: eenoudergezinnen met inwonende (familielede n en niet-familieleden), getrouwd of samenwonend stel met inwonende (familielede n en niet-familieleden), samenwonende groepen (al dan niet familieleden van elkaar) en anders (overige vormen). Hoogst genoten opleiding2.0% 18.4% 44.0% 20.3% 15.4% Zeer laag Laag Middelbaa r Hoog onbekend

PAGE 20

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 19 Figuur 1.7 Huishoudsamenstelling Met betrekking tot de categorie eenoudergez in kan worden opgeme rkt dat deze voor 90,2 procent bestaat uit een moeder en kind(er en) en voor 9,8 procen t uit een vader met kind(eren). In de tabelle nbijlage die aan dit rapport is toegevoegd, wordt een meer gedetailleerd overzicht gegeven van alle in dit onderzoek onderscheiden type huishoudens. Huishoudgrootte Indien naar de grootte van huishoudens wordt gekeken, komen de huishoudens bestaande uit 2 personen het vaakst voor. Hierna volgen huishoudens met 3,1 en 4 personen. De gemiddelde huishoudgrootte bedraagt 2.93 personen per huishouden. Tabel 1.2. Huishoudgrootte (N=2527) Huishoudgrootte Aandeel 1 20.2% 2 27.6% 3 20.7% 4 15.9% 5-6 12.7% 7+ 3.0% Totaal 100.0% Huishoudsamenstelling 20.2% 14.2% 25.2% 17.4% 7.8% 9.2% 6.0% 0.1% Eenpersoons huishouden Samenwonend / Getrouwd stel zonder kinderen Samenwonend / Getrouwd stel met kinderen Eenoudergezin Samenwonend / Getrouwd stel met inwonenden Eenoudergezin met inwonenden Samenwonende groep Anders

PAGE 21

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 20 2. Algemene woningen woonsit uatie van de onderzoekspopulatie Met betrekking tot de huidige woning is in het onderzoek gevraagd naar aspecten zoals eigendomssituatie van de woning en kavel, bouwjaar van de woning, soort woning (vrijstaand, twee onder een kap etcetera), gr ootte en indeling (aantal kamers, keukens, badkamer en toilet) van de woning, kavelg rootte en marktwaar de van de koopwoningen. In dit hoofdstuk worden de voorna amste resultaten gepresenteerd. 2.1. Eigendomssituatie woning en kavel Het aandeel eigendomswoningen is nog altijd hoger dan het aandeel huurwoningen. De verhouding van n huurwoning tot iets m eer dan twee eigendomswoningen komt redelijk overeen met de censusgegevens van 2001. Zelfbouw is de belangrijkste wijze om een eigendomswoning te verwerven; in 35 procent van de gevallen heeft men een bestaande woning gekocht. Iets minder dan de helft van de woni ngen (46,4%) staat op een erfpachtkavel terwijl 29,4 procen t op een eigendomskavel is gebouwd. Tabel 2.1 Overzicht kenmerken huidige woning Eigendomssituatie woning (N=2527) Aandeel woningen Eigendom 65,4% Huurwoning 28,3% Anders 6,4% Totaal 100% Wijze aanschaf eigen woning (N=1652) Aandeel woningen Zelfbouw 56,4% Koop bestaande woning 35,0% Anders 8,6% Totaal 100% Eigendomssituatie kavel (N=2527) Aandeel woningen Eigendom 29,4% Erfpacht 46,4% Huur 17,8% Anders 6,5% Totaal 100%

PAGE 22

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 21 2.2. Ouderdom, type woning, grootte woning en kavel Indien naar de ouderdom van de woningen wo rdt gekeken blijkt dat 14,9 procent van de woningen vr 1950 is gebouwd. Een groot deel is tussen 1976 en 2000 gebouwd namelijk 40 procent. Het aandeel waarbij het bouwjaar niet bekend is, is voor een groot deel toe te schrijven aan het feit dat bewone rs van huurwoningen niet weten in welk jaar de woning is gebouwd. De meeste woningen zijn vrijstaand, dus in de vorm van een enkele woning op een kavel (73,8%). Het aandeel woning en in de categorie 51 tot 100 m2 is het grootst; 40,6 procent van de woningen valt binnen deze categorie. Tabel 2.2a Overzicht kenmerken huidige honing (N=2527) Bouwjaar Aandeel woningen Voor 1950 14,9% 1951 1975 28,9% 1976 2000 40,0% Na 2000 4,0% Weet niet /onbekend 12,1% Totaal 100% Type woning Aandeel woningen Vrijstaand (1 woning per kavel) 73,8% Vrijstaand (meerdere woningen per kavel) 16,2% Anders 9,6% Weet niet /onbekend 0,4% Totaal 100% Woning grootte (in m2) Aandeel woningen 0 50 13,1% 51 100 40,6% 101 150 21,1% 151 200 11,9% groter dan 200 11,8% Weet niet /onbekend 1,5% Totaal 100%

PAGE 23

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 22 Voor de kavelgrootte geldt een verdeling in groepen van 38,8 procent kleinere kavels (tot 500 m2), 38,1 procent middelgrote kavels (tussen 500 m2 en 1000 m2) en 23,1 procent grotere kavels (groter dan 1000 m2). Tabel 2.2b Overzicht kenmerken huidige woning (N=2527) Kavelgrootte (in m2) Aandeel woningen 0 100 3,4% 101 150 3,6% 151 200 5,9% 201 500 25,9% 501 1000 38,1% 1001 2000 13,0% groter dan 2000 5,5% Weet niet /onbekend 4,6% Totaal 100%

PAGE 24

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 23 2.3. Woningindeling De meest voorkomende woningindeling is de z.g. traditionele indeling met 3 slaapkamers, 1 badkamer en 1 toilet. Het aande el woningen met 0-1 of 2 slaapkamers is 30 procent. Het aantal overige kamers (bijvoorbeeld hobbykamer en studeerkamer) varieert tussen 0-1 en 3 kamers waarbij het aantal woningen met 2 overige kamers overheerst. Tabel 2.3 Overzicht kenmerken huidige woning (N=2527) Aantal slaapkamers Aandeel woningen 0 of 1 6.4% 2 23.6% 3 53.4% 4 13.3% 5 of meer 3.4% Totaal 100% Aantal overige kamers Aandeel woningen 0 of 1 25.0% 2 38.9% 3 27.5% 4 of meer 8.5% Totaal 100% Aantal badkamers Aandeel woningen 0 of 1 65.5% 2 28.7% 3 of meer 5.9% Totaal 100% Aantal toiletten Aandeel woningen 0 of 1 65.2% 2 27.3% 3 of meer 7.5% Totaal 100%

PAGE 25

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 24 2.4. Huidige marktwaarde De door de respondenten geschatte marktw aarde van de woningen (in Antilliaanse guldens) is in 38,2 procent van de gevallen minder dan NA f 100.000. De meeste woningen vallen in de categorie NA f 50.000 tot en met NA f .100.000 (21,5%). In ca. 18 procent van de gevallen kan me n deze waarde niet schatten. Tabel 2.4 Overzicht kenmerken huidige woning (N=2527) Huidige geschatte marktwaarde (Na f ) Aandeel woningen Tot en met 50.000 16,7% 50.001 100.000 21,5% 100.001 150.000 12,2% 150.001 200.000 10,2% 200.001 250.000 8,0% 250.001 300.000 4,7% 300.001 400.000 4,6% 400.001 of meer 4,3% Weet niet 17,6% Totaal 100%

PAGE 26

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 25 2.5. Woninghuur In totaal wonen 714 van de onderzochte huishoudens (28.3%) in een huurwoning. Uit figuur 2.1 blijkt dat de meeste hiervan (62,2 %) een huur (exclusief energiekosten) van 500 guldens of minder per maand betale n. Ruim een kwart (25,4%) betaalt een maandhuur van tussen de 500 en 1000 guldens Huurbedragen van boven de 1000 guldens per maand komen minder vaak voor; sl echts in 7,4 procent van de gevallen. In dit figuur zijn de huurbedragen waarbij de energiekosten zijn inbegrepen (3,6%) niet opgenomen. Figuur 2.1 Woninghuur Woninghuu r 36.3% 25.9% 14.1% 11.3% 4.3% 1.4% 1.7% Minder dan 250 250 500 501 750 751 1000 1001 1500 1501 2000 Meer dan 2000

PAGE 27

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 26 2.6. Hypotheek In totaal woont 1652 van de onderzoc hte huishoudens (65,4%) in een eigendomswoning. Bij 28,3 procent van de hu ishoudens die in een eigendomswoning wonen, geeft men aan dat er (nog) een hypot heek op de woning rust. Uit figuur 2,2 blijkt dat in 43,4 procent van genoemde gevallen men minder dan 1000 gulden per maand aan hypotheekkosten betaalt. In ruim een kwart (26,5%) van de gevallen liggen deze kosten tussen de 1001 en 1500 guldens per maand en in 16,5 procent tussen 1501 en 2000 guldens per maand. Een tiende deel va n de betreffende huishoudens betaalt een bedrag hoger dan 2000 aan hypotheekkosten per maand. Figuur 2.2 Hoogte hypotheek Hoogte hypotheek 43.4% 26.5% 16.5% 8.3% 1.9% 3.4% Minder dan 1000 1001 1500 1501 2000 2001 3000 Meer dan 3000 Weet niet

PAGE 28

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 27 2.7. Energiekosten Bij de energiekosten is naar de totale kosten voor water en elektriciteit per maand gevraagd. Het merendeel (2049 van de 2527) van de huishoudens (81,1%) betaalt 500 of minder aan energiekosten per maand; b ijna de helft (45,1%) van de huishoudens betaalt een bedrag tussen de 251 en 500 gulde ns. Bijna 15 procent be taalt tussen de 501 en 1000 guldens per maand aan energiekosten. Figuur 2.3 Energiekosten per maand Energiekosten per maand 36.0% 45.1% 14.7% 2.4% 0.7% 1.1% Tot en met 250 251 500 501 1000 Meer dan 1000 Weet niet Is in de huu r inbegrepen

PAGE 29

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 28 2.8. Beoordeling huidige woning Over het algemeen beoordeelt men de huidige woning op alle aspecten als goed tot zeer goed. Vooral ten aanzien van de ventilatie van, en lichtinval in de woningen, is men zeer positief. Ten aanzien van de technische staat van de woning is men wat minder positief maar ook ten aanzien van dit aspect geldt dat ruim 70 procent de woning als goed tot zeer goed wordt beoordeeld. Een en ander wordt in tabel 2.5 gellustreerd. Tabel 2.5 Beoordeling huidige woning (N=2527) Beoordeling Woninggrootte Indeling Ventilatie Lichtinval Technische staat (Zeer) Goed 79,1% 80,3 % 84,0% 90,0% 70,5% Matig 14,5% 13,3% 10,2% 7,4% 19,2% (Zeer) Slecht 6,4% 6,4% 5,8% 2,6% 10,3% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 2.9. Beoordeling buurten wijkvoorzieningen De beoordeling van de buurten wijkvoorzieningen levert een minder eenduidig beeld op. Vooral de aanwezigheid van crches en sportvoorzieningen wordt minder gunstig beoordeeld. Minder dan de helf t van de huishoudens vindt dat deze (ruim) voldoende aanwezig zijn in de buurt of wijk. De aan wezigheid van scholen, winkels en openbaar vervoer wordt door circa tweederde deel van de respondenten als (ruim) voldoende beoordeeld. De aanwezigheid van straatverlic hting wordt het meest positief beoordeeld. Het voorgaande is in tabel 2.6 weergegeven. Tabel 2.6 Beoordeling buurten wijkvoorzieningen (N=2527) Beoordeling Crches Scholen Winkels Sportvoorzieningen Openbaar Vervoer Straatverlichting (Ruim) voldoende 44,8% 67,6% 64,7% 43,5% 67,0% 71,3% Matig 19,0% 10,5% 11,8% 14,7% 13,9% 9,8% (Ruim) onvoldoende 36,2% 21,8% 23,5% 41,8% 19,1% 18,9% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PAGE 30

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 29 2.10. Beoordeling buurtveiligheid Circa tweederde deel van de respondenten beoordeelt de veiligheid in de buurt als goed tot zeer goed. Een relatief kleine groep (11,3%) beoordeelt de buurtveiligheid als slecht tot zeer slecht. 2.11. Beoordeling overlast in de buurt Tabel 2.8 geeft de beoordeli ng van de verschillende vormen van overlast in de buurt weer. Tussen de 79,3 en 93,6 procent van de huis houdens heeft zeer weinig tot geen last van de verschillende vormen van overlast in de buurt. Relatief gezien heeft men het minste overlast (weinig/geen) van buren (93,6%), bedrijven (93,1%) en gasuitstoot (91,8%). Het meest (veel) van wateroverlast bij regen (14,0%), zwerfvuil (12,6%) en verkeersonveiligheid (12,3%). Tabel 2.7 Beoordeling buurtveiligheid (N=2527) (Zeer) Goed 67,1% Matig 21,6% (Zeer) Slecht 11,3% Totaal 100% Tabel 2.8 Beoordeling overlast in de buurt (N=2527) Beoordeling Verkeer s-lawaai Verkeersonveiligheid Burenoverlast Overlast door bedrijven Gasuitstoot Zwerfvuil Wateroverlast bij regen (Zeer) Veel 10,1% 12,3% 3,8% 5,0% 5,0% 12,6% 14,0% Matig 6,0% 7,2% 2,6% 2,0% 3,2% 8,1% 3,4% (Zeer) Weinig 16,0% 15,8% 7,2% 6,3% 12,2% 16,8% 12,2% Geen 67,9% 64,7% 86,4% 86,8% 79,6% 62,5% 70,4% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PAGE 31

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 30 DEEL 2. DE WONINGBEHOEFTE

PAGE 32

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 31 3. Omvang en aard van de woningbehoefte Bij de huishoudens is naar de behoefte aan een andere woning gevraagd. De hierbij behorende vragen zijn gesteld aan zowe l het hoofd van het huishouden (of diens vertegenwoordiger) dat behoeft e heeft aan een woning, als aan personen van 18 jaar en ouder binnen het huishouden die ook een eige n behoefte hebben aan een woning. De behoefte bij laatst genoemde categorie maakt dan geen deel uit van de behoefte van het hoofd van het huishouden. In figuur 3.1 is de omvang van de behoefte in hoofdlijnen weergegeven. In de navolgende paragraf en zal nader worden ingegaan op de verschillende aspecten van deze woningbehoefte. Figuur 3.1 Schematische voor stelling omvang woningbehoefte Aantal geinterviewde huishoudens (2527) Aantal huishoudens ZONDER een woningbehoefte (1991) (inclusief weet niet en niet ingevuld) Aantal huishoudens MET een woningbehoefte (536) Totaal aantal woningen waar behoefte aan is (589) Aandeel waarbij het hoofd van het huishouden GEEN deel uitmaakt van de behoefte: 41.3% (243) Aandeel waarbij men AL over een woning of kavel beschikt maar nog niet verhuisd is : 10.4% (61) Aandeel waarbij men nog woningzoekend is: 89.6% (528) Figuur 3.1 Schematische voorstelling omvang woningbehoefte Aandeel waarbij het hoofd van het huishouden WEL deel uitmaakt van de behoefte: 58.7% (346)

PAGE 33

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 32 3.1. Omvang woningbehoefte Op de vraag of het hoofd van het huishoude n en / of andere personen binnen het huishouden op dit moment behoefte hebben aan een andere woning, heeft ruim een vijfde deel (21.2%) van de huishoudens aange geven behoefte te hebben aan een andere woning. In totaal is er binnen 536 huishoude ns in de steekproef behoefte aan een andere woning. Uitgaande van het totale aantal huishoudens in Curaao zou in naar schatting 9600 huishoudens behoefte bestaan aan een andere woning. De behoefte betreft zowel koopals huurwoningen. Tabel 3.1 Woningbehoefte Aantal huishoudens Percentage Ja 536 21,2% Nee 1961 77,6% Weet Niet 26 1% Niet ingevuld 4 0% Totaal 2527 100% Hierbij telt de totale woningbehoefte va n deze huishoudens 589 woningen; gemiddeld 1.1 woning per huishouden dat aangegeven he eft behoefte te hebben aan een woning. Voor het totale aantal huishoudens op Cur aao geeft dit een woningbehoefte van circa 10.600 woningen aan. De woningbehoefte uitgedr ukt naar aandeel be nodigde woningen op het totale aantal huishoudens komt hierb ij neer op 23.3 procent. Tabel 3.2 laat een frequentieverdeling zien van he t aantal behoeftes per huishouden. Tabel 3.2. Aantal behoeftes per huishoudens Behoeftes per huishouden Aantal huishoudens Percentage Totaal aantal behoeftes 1 behoefte per huishoudens 496 92,5% 496 2 behoeftes per huishoudens 31 5,8% 62 3 behoeftes per huishoudens 6 1,1% 18 4 of 5 behoeftes per huishoudens 3 0,6% 13 Totaal 536 100% 589 In tabel 3.3 wordt de omvang van de woningbe hoefte weergegeven naar de personen die bij deze behoefte betrokken zijn. In 346 ge vallen (58.7%) betreft het een behoefte waar het huidige hoofd van het huishouden deel va n uitmaakt. Hierbij zal het hoofd van het huishouden in de meeste gevallen met alle huishoudleden verhui zen. Hoofden van huishoudens met een woningbehoefte zijn te beschouwen als doorstromers; ze stromen met hun huishouden door naar een andere woning, terwijl hun huidige woning in veel gevallen wederom beschikba ar komt voor woningge bruik door derden. In 243 van de gevallen (41.3%) maakt het hu idige huishoudhoofd geen deel uit van de woningbehoefte, maar betreft het de (zel fstandige) woningbe hoefte van een ander huishoudlid (al dan niet samen met een of meerdere andere huis houdleden). Deze inwonende woningbehoeftigen kunnen als st arters worden gekenmerkt daar zij doorgaans voor het eerst een beroep doen op de wens/mogelijkheid voor het verkrijgen van een eigen woning (huur of koop). Starters laten geen woni ng achter voor hergebruik door derden.

PAGE 34

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 33 Uitdrukkelijk wordt vermeld dat met dit onderzoek uitsluitend de omvang van de woningbehoefte is gemeten. Dit onderzoek geef t geen antwoord op de vraag hoeveel additionele woningen er gebouwd dienen te worden. Bij dit la atste dient rekening gehouden te worden met factoren zoals huidi ge leegstand, het vrij te komen aanbod als gevolg van doorstroming, de financile draa gkracht van de woningbehoeftigen etc. Dat deel van de behoefte waar het hoofd g een deel van uitmaakt (243 huishoudens), kan verder worden onderscheiden naar de rela tie van de inwonende woningbehoeftige (de z.g. starter) tot het hoofd van dat huishoude n. Uit tabel 3.4 blijkt dat het in bijna driekwart van de gevallen gaat om een ki nd van het hoofd of een kind van de partner van het hoofd. Tabel 3.4 Relatie woningbehoeftige/starter tot het hoofd Relatie tot het hoofd Aantal Aandeel Kind hoofd en/of partner 178 73% Ouder hoofd en/of partner 4 1,6% Broer/zus hoofd en/of partner 14 5,8% Kleinkind hoofd en/of partner 9 3,7% Schoonzoon hoofd en/of partner 3 1,2% Overige Familie 11 4,5% Geen familielid 14 5,7% Niet ingevuld 10 4,1% Totaal 243 100% Totaal aantal personen per behoefte Behoefte waar het hoofd van het huishouden deel van uitmaakt Behoefte waar huishoudhoofd geen deel van uitmaakt Totaal behoefte Totaal aantal betrokken personen 1 84 24,3% 90 37,0% 174 29,5% 174 2 82 23,7% 67 27,6% 149 25,3% 298 3 87 25,1% 47 19,3% 134 22,8% 402 4 50 14,5% 19 7,8% 69 11,7% 276 5 en meer 43 12,5% 20 8,2% 63 10,6% 331 Totaal 346 100,0% 243 100,0% 589 100,0% 1481 58,7% 41,3% 100% Gerelateerd aan het totale aantal huishoudens op Curaao Totaal 6205 4366 10571 Tabel 3.3 Omvang behoefte en hierbij betrokken personen

PAGE 35

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 34 3.2. Motieven woningbehoefte Aan degenen die aangegeven hebben behoeft e te hebben aan een woning is gevraagd naar de belangrijkste reden hiervoor. Men kon slechts n antwoord geven. De motieven voor de aangegeven woningbehoefte zijn veel al van persoonlijke aard. Indien naar de totaliteit wordt gekeken is de meest aangege ven reden om te willen verhuizen, de wens voor het verwerven van een woning in eigendo m. Daarnaast is het zelfstandig willen gaan wonen een belangrijke reden voor de behoefte aan een woning. Er is wel een duidelijk verschil v.w.b. de motieven van hoofden van huishoudens versus de motieven van andere huishoudleden/starters voor de uitgesproken de woni ngbehoefte. Bij de inwonende huishoudleden/starters is het ze lfstandig willen wone n het belangrijkste motief (47,7%); bij hoofden van huishoudens/doo rstromers gaat het vooral om de wens om een woning in eigendom te hebben (41,3%). Tabel 3.5 Motieven voor de woningbehoefte Motieven Aandeel Hoofd huishouden (N=346) Ander lid huishouden (N=243) Hoofd en ander lid huishouden samen (589) Wil zelfstandig gaan wonen 3.5% 47.7% 22.0% Wil een eigen woning (in eigendom) 41.3% 25.1% 34.3% Wil gaan samenwonen/trouwen 1.2% 6.8% 3.6% In verband met (echt) scheiding 0.3% 2.1% 1.0% Heeft behoefte aan zorg 1.7% 0% 1.2% Slechte kwaliteit huidige woning 15.9% 1.3% 9.8% Huidige woning is te klein 18.5% 12.8% 16.1% Huidige woning is te groot 2.9% 0% 1.7% Slechte kwaliteit huidige woonomgeving 5.5% 0.4% 3.4% Anders 9.2% 3.8% 6.9% Totaal 100% 100% 100% Opvallend is dat het aandeel dat vanwege gezinswijzigingen (samenwonen/trouwen/ scheiding) behoefte heeft aan een woning relatief klein is indien naar de totaliteit wordt gekeken, slechts 4,6 procent van de gevalle n. Deze motieven spelen een sterkere rol indien wordt gekeken naar de groep inwone nde woningbehoeftigen.. In het laatste geval gaat het dan om 8,9 procent van de gevallen die vanwege gezinswijzigingen een andere woning wil. Daarnaast speelt de staat van de huidige w oning een belangrijke ro l bij de behoefte aan een andere woning; 27,6 procen t geeft een hieraan gerelateerd motief aan. In dit kader is een belangrijke reden om een andere woning te wensen, het feit da t de huidige woning te klein is (16,1%). Dit motie f speelt juist in die gevallen waar het hoofd deel uitmaakt van de behoefte een sterkere rol, namelijk 18,5 procent van de gevallen. Bij de gevallen waarbij het hoofd geen deel ui tmaakt van de behoefte, bedraagt dit percentage 12,8 procent De huidige woonomgeving is in slechts 3,4 procent van de ge vallen van invloed op de woningbehoefte. Ook hier maakt het uit of het hoofd wel of geen deel van de behoefte vormt. Indien deze wel deel hiervan vormt speelt de w oonomgeving in 5,5 procent een

PAGE 36

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 35 rol en wanneer het hoofd geen deel uitmaak t van de behoefte speelt de woonomgeving slechts in 0,4 procent van de ge vallen een rol van betekenis. 3.3. Uitgevoerde woningzoekacties Aan de woningzoekenden is gevraagd bij welk e instanties zij gere gistreerd staan als woning en/of kavelzoekende. Van de 589 respondenten die aangegeven hebben behoefte te hebben aan een woning staat ie ts minder dan de helf t ingeschreven als woningzoekende bij de Fundashon Kas Popular (FKP). Tabel 3.6 Registratie als woning of kavelzoekende (N=589) Instantie Ja Nee Totaal FKP 46,9% 53,1% 100% Bureau Domeinbeheer 9,9% 90,1% 100% Makelaars 8,6% 91,4% 100% Anders 10,2% 89,8% 100% Voorts is gevraagd of men op dit moment of in de afgelopen 6 maanden actief op zoek is (geweest) naar een ande re woning. Van de 589 woningz oekenden is 41.9 procent in de laatste 6 maanden op de een of andere mani er actief op zoek geweest naar een andere woning. In tabel 3.7 wordt een overzicht gege ven van de activiteit en die men in dit kader heeft verricht. Tabel 3.7. Verrichte activiteiten in het kader van woningzoekacties (N=589) Activiteit Ja Nee Totaal Diverse instanties bezocht 20,9% 79,1% 100,0% Diverse instanties gebeld 12,4% 87,6% 100,0% Regelmatig kranten geraadpleegd 20,0% 80,0% 100,0% Regelmatig aan vrienden/kennissen gevraagd 23,1% 76,9% 100,0% Diverse woningen bezichtigd 16,8% 83,2% 100,0% Andere woningzoekactie 5,4% 94,6% 100,0% 3.4. Urgentie waarmee men zou willen verhuizen Van degenen die behoefte hebben aan een woning beschikt 10,4 procent al over een woningkavel of woning (maar is dus nog niet hi er naar toe verhuisd ). Van degenen die al over een woning beschikken is bijna 40 proc ent voornemens om meteen te verhuizen; 12,1 procent denkt dit pas binnen een periode van 1 a 2 jaar te willen doen. 50 Procent van degenen die al over een woningkavel beschikt denkt me teen te starten met de bouw van de woning, 31,3 procent denkt hiermee pas bi nnen 1 a 2 jaar te zullen starten. Tabel 3.8 geeft een overzicht van het voorgaande.

PAGE 37

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 36 Tabel 3.8 Verhuisurgentie van woningbehoeftigen Periode waarbinnen zal verhuizen (N=30) Periode waarbinnen gestart zal worden met de bouw van de woning (N=31) Meteen 39,4% 50,0% 0-3 maanden 18,2% 6,3% 3-6 maanden 24,2% 6,3% 7-12 maanden 6,1% 6,3% 1-2 jaar 12,1% 31,3% Totaal 100,0% 100,0% *die over een woning of kavel beschikken maar nog niet verhuisd zijn (N=61) Van de woningzoekenden beschikt 89,6 procent nog niet over een woning of woningkavel. Aan deze woningzoekenden is gevraagd binnen welke termijn zij over de gewenste woning willen beschikken en op we lke termijn zij zouden willen verhuizen indien zij over de gewenste woning zouden beschikken. Uit tabel 3.9 blijkt dat bijna 85 procent van deze woningzoekenden binnen nu en een jaar over de gewenste woning zou willen beschikken. Een iets groter deel (92,6%) zou binnen eenzelfde perioden verhuizen indien men over de gewenste woning zou beschikken. 58,6 Procent zou meteen over de gewenste woning willen besc hikken; deze groep ka n als de urgente woningzoekenden worden aangemerkt. Tabel 3.9 Urgentie voor het beschikken over en verhuizen naar gewenste woning Periode waarbinnen men over de gewenste woning zou willen beschikken (N=528) Periode waarbinnen men zou verhuizen indien men over de gewenste woning zou beschikken (N=528) Meteen 58,6% 69,3% 0-3 maanden 7,8% 10,4% 3-6 maanden 10,2% 8,0% 7-12 maanden 8,3% 4,9% 1-2 jaar 15,1% 7,4% Totaal 100,0% 100,0%

PAGE 38

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 37 4. Algemene kenmerken huis houdens met een woningbehoefte 4.1. Algemene kenmerken woningbehoeftigen In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gege ven van de volgende kenmerken van de woningbehoeftigen: geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, hoofdactiviteit, inkomensverdeling en de hoogst genoten opleiding. Naast een beschrijving va n de totale groep woningbe hoeftigen, wordt ook nader ingegaan op de situatie van de h oofden van huishoudens met een woningbehoefte versus andere huishoudleden met een woningbehoefte. In 58,7 procent (346) van de gevallen betref t het een behoefte waar het huidige hoofd van het huishouden deel van uitmaakt. Deze worden in de tabe llen in dit hoofdstuk aangeduid als Hoofd huishouden In 41,3 pro cent van de gevallen (243) betreft het de woningbehoefte van inwonenden/ andere le den van het huishouden. In de tabellen worden deze aangeduid met Ander lid huishouden Geslachtsverdeling De totale groep woningbehoeftigen best aat voor 46,9 procent uit mannen en 53,1 procent uit vrouwen. Bij de Hoofden van huishoudens als woningbehoeftige is het aandeel mannen juist hoger (53,8%); terw ijl bij de inwonende woningbehoeftigen (Ander lid huishouden) vrouwen ove rvertegenwoordigd zijn (62,7%). Tabel 4.1 Geslachtsverdeling woningbehoeftigen Geslacht Hoofd van huishoude n Ander lid huishouden Totaal Man 53,8%37,3% 46,9% Vrouw 46,2%62,7% 53,1% Total 100,0%100,0% 100,0% (N=346)(N=243) (N=589) Leeftijdsverdeling Voor de totale groep woningbehoeftigen geldt dat deze is samengesteld uit personen van alle leeftijdsgroepen, waarbij de leeftijdsc ategorien 30-39 jaar en 4049 jaar de grootste aandelen hebben; respectiev elijk 30,7 procent en 26,4 procent. Opvallend is het verschil in leeftijdsverd eling van de twee onderscheiden groepen woningbehoeftigen. De groep Ander lid huishouden bestaat met name uit personen in de jongere leeftijdscate gorien 18-29 jaar en 29-39 jaar, hetgeen verklaarbaar is uit het feit dat het voor een belangrijk deel inw onende kinderen ( met of zonder gezin) van het hoofd van het huishouden betreft die in deze categorie woningbehoeftigen zitten.

PAGE 39

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 38 Tabel 4.2. Leeftijdsverdeling woningbehoeftigen Geslacht Hoofd van huishoude n Ander lid huishouden Totaal 18-29 7,2%29,5% 16,4% 30-39 25,7%37,7% 30,7% 40-49 32,4%18,0% 26,4% 50-59 19,4%10,2% 15,6% 6015,3%4,5% 10,8% Totaal 100,0%100,0% 100,0% (N=346)(N=243) (N=589) Burgerlijke staat De totale groep woningbehoeftigen bestaa t met name voor 46,4 procent uit ongehuwden en 40,8 procent uit gehuwden/samenwonenden. Terwijl het aandeel gehuwd/samenwonend he t grootst (53.5%) is bij de groep woningbehoeftigen Hoofd huishouden, best aat de groep woningbehoeftigen Ander lid huishouden voor het grootste deel (68 %) uit ongehuwden. Verder bestaat ongeveer een kwart (23%) van de inwonende woningbe hoeftigen uit personen met een gehuwd/ samenwonende relatie. Tabel 4.3. Burgerlijke staat woningbehoeftigen Burgerlijke status Hoofd huishouden Ander lid huishouden Totaal gehuwd/samenwonend 53,5%23,0% 40,8% Ongehuwd 31,2%68,0% 46,4% Gescheiden 10,7%6,6% 9,0% Weduwe 4,6%2,5% 3,7% Totaal 100,0%100,0% 100,0% (N=346)(N=243) (N=590) Hoofdactiviteit Bijna drie kwart (71 %) van alle woningz oekenden heeft werk; 7,5 procent is werkzoekend en 18 procent is economisch inactief ( geen werk en zoekt geen werk). Bij beiden onderscheiden groepen woningbehoef tigen is de categorie werkenden het grootst: 73,1 versus 68 procen t. De status van schoolgaand/ studerend is met name in de groep Ander lid huishouden aanwezig ( 6,1%) en veel minder (0,6%) in de groep Hoofd van Huishouden. Tabel 4.4. Hoofdactiviteit woningbehoeftigen Hoofdactiviteit Hoofd van huish oudenAnder lid huishouden Totaal schoolgaand/studerend 0,6%6,1% 2,9% Werkend 73,1%68,0% 71,0% Werkzoekend 4,9%11,1% 7,5% werkt niet/ zoekt geen werk 21,4%13,1% 18,0% Onbekend 0,0%1,6% 0,7% Totaal 100,0%100,0% 100,0% (N=346)(N=243) (N=589)

PAGE 40

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 39 Inkomensverdeling Uit de tabel 4.5. blijkt dat 41,9 procent van de woningbehoeftigen een inkomen heeft van minder dan 1000 (0-999) gulden bruto pe r maand. Bij een inkomensgrens van 2000 (0-1999) gulden bruto per maand valt 69,8 procent van de woningbehoeftigen onder deze grens. De inkomenssituatie van woningbehoeftigen die Hoofd van het huishouden zijn is gunstiger dan dat van w oningbehoeftigen die inwonend zijn (Ander lid huishouden). Van deze laatste groep h eeft 15,6 procent geen inkomen; ook is men ondervertegenwoordigd in de inkomen sklassen van 3000 gulden en hoger. Tabel 4.5. Inkomensverdeling woningbehoeftigen Inkomen* Hoofd van huishouden Ander lid huishouden Totaal geen 4,9%15,6% 9,3% 1 999 30,9%33,2% 31,9% 1000 1999 30,1%26,6% 28,6% 2000 2999 14,2%12,3% 13,4% 3000 3999 7,5%2,0% 5,3% 4000 4999 5,2%2,0% 3,9% 5000 of hoger 6,9%0,8% 4,4% Onbekend 0,3%7,4% 3,2% Totaal 100,0%100,0% 100,0% (N=346)(N=243) (N=589) Bruto inkomen per maand Hoogst genoten opleiding Tabel 4.6 geeft een beeld van het opleidi ngsniveau van de woningbehoeftigen: 62 procent heeft een zeer lage (alleen lagere school) tot la ge ( lbo, vsbo, mavo) opleiding. Woningbehoeftigen die inwonend zijn (zie A nder lid huishouden) hebben vergeleken met de woningbehoeftigen die Hoofd van huish ouden zijn een grot er aandeel voor wat betreft de lage (lbo, vsbo, mavo) en middelbare (havo, vwo, mbo, sbo) opleidingen. Anderzijds hebben woningbehoeftigen die Hoofd van huishouden zijn een groter aandeel voor wat betreft de zeer lage ( alleen lagere school) en hoge opleidingen ( hbo,wo). Tabel 4.6 Hoogst genoten opleiding woningbehoeftige Opleiding Hoofd van huishouden Ander lid huishouden Totaal zeer lag 16,5%9,8% 13,7% Lag 45,1%52,9% 48,3% Middelbaar 20,8%22,5% 21,5% Hoog 15,3%7,4% 12,0% onbekend 2,3%7,4% 4,4% Totaal 100,0%100,0% 100,0% (N=346)(N=243) (N=589)

PAGE 41

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 40 5. Huidige woningen woons ituatie huishoudens met een woningbehoefte In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven va n de huidige woningen woonsituatie van de respondenten die aangegeven hebben behoefte te hebben aan een nieuwe woning. Hiertoe worden de scores met betre kking tot de situatie van de groep woningbehoeftigen vergeleken met de scores zoals die gelden voor alle huishoudens die in het onderzoek vi elen.(zie Hoofdstuk 2) 5.1. Eigendom woning en kavel Uit tabel 5.1 blijkt dat van de respondenten die aangegeven hebben behoefte te hebben aan een andere woning er th ans 40,9 procent in een ei gendomswoning woont en 48.6 procent in een huurwoning. Voor de gehele onderzoekspopulatie zi jn deze percentages respectievelijk 65,4 procent en 28,3 procent ( zie tabel 2.1). Het aandeel respondenten dat in een huurwoning woont, is relatief hoger bij de respondenten die aangegeven hebben behoefte te hebben aan een woning. De percentages behorende bij wijze van aanschaf eigen woning en voor eigendomssituat ie kavel komen redelijk overeen met die voor de gehele onderzoekspopulatie. Tabel 5.1 Overzicht kenmerken huidige woning van woningbehoeftigen Eigendomssituatie woning (N=589) Aandeel woningen Eigendom 40,9% Huurwoning 48,6% Anders 10,5% Totaal 100,0% Wijze aanschaf eigen woning (N=242) Aandeel woningen Zelfbouw 54,5% Koop bestaande woning 32,2% Anders 13,2% Totaal 99,9% Eigendomssituatie kavel (N=589) Aandeel woningen Eigendom 22,9% Erfpacht 47,3% Huur 20,3% Anders 9,5% Totaal 100,0%

PAGE 42

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 41 5.2. Ouderdom, type woning, grootte woning en kavel Uit een vergelijking van tabel 5.2a met ta bel 2.2a blijkt dat de respondenten die aangegeven hebben behoefte te hebben aan een andere woning relatief gezien minder vaak in een vrijstaande woning op een enkele kavel wonen dan de gehele onderzoekspopulatie, namelijk 67,8 versus 73,8 procent. Ze wonen relatief gezien wel vaker in een ander type woning zoals twee-onder-een-kap of een appartementencomplex, namelijk 14,1 versus 9,6 procent. Ook wonen de respondenten die aangegeven hebben behoefte te hebben aan een andere woning, vaker in een kleinere woning (100 m2 of kleiner) dan de gehele onderzoekspopulatie, namelijk 68 versus 53,7 procent Tabel 5.2a Overzicht kenmerken huidige woning van woningbehoeftigen (N=589) Bouwjaar Aandeel woningen Voor 1950 17,0% 1951 1975 26,3% 1976 2000 32,0% Na 2000 3,2% Weet niet / niet ingevuld 21,5% Totaal 100,0% Type woning Aandeel woningen Vrijstaand (1 woning per kavel) 67,8% Vrijstaand (meerdere woningen per kavel) 17,6% Anders 14,1% Weet niet / niet ingevuld 0,5% Totaal 100,0% Woning grootte (in m2) Aandeel woningen 0 50 16,8% 51 100 51,2% 101 150 16,8% 151 200 6,1% groter dan 200 7,6% Weet niet / niet ingevuld 1,5% Totaal 100,0%

PAGE 43

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 42 Ook staan de woningen van de respondent en, die aangegeven hebben behoefte te hebben aan een andere woning, vaker op een klei nere kavel (200 m2 of kleiner) dan van de gehele onderzoekspopulatie, namelijk 22,2 procent versus 12,9 procent. (Tabel 5.2b versus tabel 2.2b) Tabel 5.2b Overzicht kenmerken huidige woning van woningbehoeftigen (N=589) Kavelgrootte (in m2) 0 100 7,3% 101 150 6,4% 151 200 8,5% 201 500 27,8% 501 1000 29,8% 1001 2000 9,5% groter dan 2000 4,4% Weet niet / niet ingevuld 6,3% Totaal 100,0%

PAGE 44

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 43 5.3. Woningindeling De respondenten die aangegeven hebben behoef te te hebben aan een andere woning wonen relatief gezien vaker in woningen met 2 of minder slaapkamers dan de gehele onderzoekspopulatie, namelijk 37,8 procent vers us 30 procent. Uit een vergelijking van tabel 5.3 met tabel 2.3 blijkt verder dat dit verschil eveneens opgaat voor het aantal woningen met 2 of minder overige kamers, namelijk 71,5 procent versus 63,9 procent, het aantal woningen met maximaal 1 badkame r (79,3 procent versus 65,5 procent), en het aantal woningen met maximaal 1 toilet (79,3 procent versus 65,2 procent). Tabel 5.3 Overzicht kenmerken huidige woning (N=589) Aantal slaapkamers Aandeel woningen 0 of 1 10,7% 2 27,1% 3 46,4% 4 13,4% 5 of meer 2,4% Totaal 100,0% Aantal overige kamers Aandeel woningen 0 of 1 31,0% 2 40,5% 3 21,7% 4 of meer 6,8% Totaal 100,0% Aantal badkamers Aandeel woningen 0 of 1 79,3% 2 19,2% 3 of meer 1,5% Totaal 100,0% Aantal toiletten Aandeel woningen 0 of 1 79,3% 2 19,0% 3 of meer 1,7% Totaal 100,0%

PAGE 45

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 44 5.4. Marktwaarde huidige woning De marktwaarde van de woningen waar res pondenten wonen, die aangegeven hebben behoefte te hebben aan een andere woni ng, verschilt met die van de gehele onderzoekspopulatie. Het aantal woningen met een relatief lagere mark twaarde is groter dan in het geval van de gehele onderzoek spopulatie. Het percentage woningen met een marktwaarde van NA f 100.000 of minder is 50,5%, vers us 38,2% voor de gehele steekproefpopulatie. Tabel 5.4 Overzicht kenmerken huidige woning (N=589) Huidige marktwaarde (in Na f ) Aandeel woningen Tot en met 50.000 26,4% 50.001 100.000 24,1% 100.001 150.000 9,7% 150.001 200.000 5,9% 200.001 250.000 5,8% 250.001 of meer 4,4 % Weet niet 23,7% Totaal 100,0% 5.5. Woninghuur In totaal wonen 287 respondenten, die aange geven hebben behoefte te hebben aan een andere woning, in een huurw oning (48.6%). Uit figuur 5.1 blijkt dat hiervan 67,7 procent een huur (exclusief energiekosten) van 500 gulden of minder betaalt. Dit percentage ligt hoger dan voor de gehele onderzoekspopulatie waar het percentage 62,2 procent bedraagt. (ver gelijk figuur 2.1) Figuur 5.1 Woninghuur Woninghuu r 32.6% 35.1% 19.8% 9.0% 3.1% 0.3% 0.0% Minder dan 250 250 500 501 750 751 1000 1001 1500 1501 2000 Meer dan 2000

PAGE 46

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 45 5.6. Hypotheek In totaal wonen 241 respondenten, die aange geven hebben behoefte te hebben aan een andere woning, in een eigendomswoning (40. 9%). Uit figuur 5.2 blijkt dat in die gevallen waar er nog een hypotheek op de woning rust, deze in 47,6 procent van de gevallen minder is dan 1000 gulden. Dit percen tage ligt iets hoger dan voor de gehele onderzoekspopulatie, waar het percentage 43,4 procent bedraagt. In 21,4 procent van genoemde gevallen is de hypotheekhoogt e tussen de 1000 en 1500 guldens; dit percentage ligt juist iets lager dan voor de gehele ond erzoekspopulatie, waar dit percentage 26,5 procent is ( vergelijk figuur 2.2) Figuur 5.2 Hoogte hypotheek Hoogte Hypotheek 47.6% 21.4% 14.3% 2.4% 0.0% 14.3% Minder dan 1000 1001 1500 1501 2000 2001 3000 Meer dan 3000 Weet niet

PAGE 47

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 46 5.7. Energiekosten De hoogte van de energiekosten bij de hui shoudens, waar respondenten te kennen hebben gegeven behoefte te hebben aan een ande re woning, is nauwelijks iets lager dan bij de gehele onderzoekpopulatie. 83,7 pro cent betaalt 500 gul den of minder aan energiekosten terwijl 16,2 procent een bedr ag hoger dan 500 gulden per maand betaalt. Voor de gehele onderzoekspopulatie is d eze verdeling 81,1 procent en 18,9 procent. (vergelijk figuur 2.3) Figuur 5.3 Energiekosten per maand 5.8. Beoordeling huidige woning In vergelijking tot de gehele onderzoe kspopulatie worden de woningen van woningbehoeftigen relatief slechter beoord eeld door de bewoners. De situatie met betrekking tot de woninggrootte, indeling, ve ntilatie, lichtinval en technische staat van de woning worden door de woningbehoeftige respondenten minder vaak als (zeer) goed beoordeeld en vaker als (zeer) slecht. (vergelijk tabel 5.5 met tabel 2.5) Tabel 5.5 Beoordeling huidige woning door woningbehoeftige (N=589) Beoordeling Woninggrootte Indeling Ventilatie Lichtinval Technische staat (Zeer) Goed 54,5% 58,6 % 68,9% 78,8% 53,7% Matig 25,3% 23,1% 16,0% 11,9% 24,8% (Zeer) Slecht 20,2% 18,3% 15,1% 9,3% 21,5% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Energiekosten per maand 39.8% 43.9% 12.5% 1.2% 0.8% 1.7% Tot en met 250 251 500 501 1000 Meer dan 1000 Weet niet Is in de huur inbegrepen

PAGE 48

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 47 5.9. Beoordeling buurten wijkvoorzieningen De woningbehoeftigen beoordelen hun buur t-en wijkvoorzieningen minder goed dan de gehele onderzoekspopulatie. De percenta ges voor (ruim) voldoende voor wat betreft de aanwezigheid van deze voorzieningen, lig gen bij de woningbehoeftigen over de gehele linie lager dan bij de totale onderzoekspopulatie. Anderszijds liggen de percentages voor (ruim) onvoldoende voor wa t betreft de aanwezigheid van deze voorzieningen, bij de woningbehoeftigen juis t hoger, vergeleken met de gehele onderzoekspopulatie. 5.10. Beoordeling buurtveiligheid In 60 procent van de gevallen waar responde nten wonen die te kennen hebben gegeven behoefte te hebben aan een andere woning, beoor deelt men de veiligheid in de buurt als goed tot zeer goed. Dit is een iets lager percentage dan dat voor de gehele onderzoekspopulatie waar 67,1 procent van de hoofden van huishoudens de veiligheid in de buur t als goed tot zeer goed beoordeelt. 5.11. Beoordeling overlast in de buurt Uit een vergelijking van Tabel 5.8 met tabel 2.8 blijkt dat respondent en die te kennen hebben gegeven behoefte te hebben aan een an dere woning, de overl ast in de buurt ten aanzien van alle aspecten slechter beoorde len dan dit het geval is bij de gehele onderzoekspopulatie. De scores voor (zeer) veel last ligge n hoger en de scores voor geen last liggen lager bij de woningbehoef tigen dan bij de gehele onderzoekspopulatie. Tabel 5.8 Beoordeling overlast in de buurt (N=589) Beoordeling Verkeerslawaai Verkeersonveiligheid Burenoverlast Overlast door bedrijven Gasuitstoot Zwerfvuil Wateroverlast bij regen (Zeer) Veel 9,2% 12,7% 7,2% 8,3% 9,5% 17,3% 20,7% Matig 7,5% 8,3% 3,4% 1,7% 3,4% 9,5% 5,3% Zeer weinig 16,5% 16,3% 7,0% 6,7% 12% 14,1% 12,9% Geen 66,9% 62,7% 82,5% 82,9% 75,1% 59,2% 61,1% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 99,5% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 5.6 Beoordeling buurten wijkvoorzieningen door woningbehoeftige (N=589) Beoordeling Crches Scho len Winkels Sportvoorzieningen Openbaar Vervoer Straatverlichting (Ruim) Voldoende 41,6% 65,9% 59,6% 40,4% 66,2% 67,8% Matig 19,2% 11,0% 11,7% 13,6% 12,6% 10,8% (Ruim) Onvoldoende 39,3% 23,1% 28,9% 46,0% 21,2% 21,4% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 5.7. Beoordeling buurtveiligheid door woningbehoeftigen (N=589) (Zeer) Goed 60,0% Matig 24,4% (Zeer) Slecht 15,5% Totaal 100,0%

PAGE 49

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 48 6. Gewenste woning en woonsituatie huishoudens met een woningbehoefte Aan degenen die aangegeven hebben behoefte te hebben aan een andere woning en die niet al over een woning of woonkavel beschikken, is gevraa gd naar de kenmerken van de gewenste woning en woonomgeving.(N=528) 6.1. Gewenste eigendomssituatie woning en kavel Het grootste deel (70,3%) van de woningzoekenden is op zoek naar een huurof huurkoopwoning. Slechts 29,5 procent wens t een eigendomswoning. Van de woningbehoeftigen die een eigendomswoning wensen, wil 38,5 procent de woning zelf laten bouwen, 35,3 procent een bestaande woning kopen en 17,9 pro cent procent een zogenaamde turn key woning ( de opdracht voor het bouwen van een woning wordt volledig uitbesteed en als de woning af is neemt men de sl eutel in ontvangst ). Als naar de gewenste eigendomssituatie van de kavel wordt gekeke n, wilt ruim de helft van de eigen woningzoekers een eige ndomskavel (51,3%) en 41 procent een erfpachtkavel. Tabel 6.1a. Overzicht kenmerken gewenste woning Eigendomssituatie woning (N=528) Aandeel woningen Eigendom 29,5% Huurwoning particuliere eigenaar 8,4% Huurwoning FKP 34,9% Huurkoop woning FKP 27,0% Totaal 100% Wijze aanschaf eigendomswoning (N=155) Aandeel woningen Zelfbouw 38,5% Koop bestaande woning 35,3% Als turnkey project 17,9% Weet niet 8,3% Totaal 100% Eigendomssituatie kavel (N=155) Aandeel woningen Eigendom 51,3% Erfpacht 41,0% Huur 1,9% Anders 5,8% Totaal 100%

PAGE 50

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 49 6.2. Gewenste woningtype, woningen kavelgrootte Het merendeel van de woningzoekenden wens t een vrijstaande woning die alleen op een kavel staat (93,1%). Men heeft weinig inte resse naar andere vormen zoals twee onder een kap of een woning als onderdeel van een appartementencomplex. De meerderheid (57.4%) wenst een woning va n tussen de 51 en 100 m2. Voorts is een kavelgrootte van tussen de 201 en 500 m2 het meest gewild onder de woningzoekenden (53,3%). Tabel 6.1b. Overzicht kenmerken gewenste woning (N=528) Type woning Aandeel woningen Vrijstaand (1 woning per kavel) 93,1% Vrijstaand (meerdere woningen per kavel) 4,4% Overige 2,5% Totaal 100% Woning grootte Aandeel woningen 0 50 10,5% 51 100 57,4% 101 150 17,5% 151 200 8,0% groter dan 200 6,7% Totaal 100% Kavelgrootte Aandeel woningen 0 100 10,6% 101 150 4,8% 151 200 7,1% 201 500 53,3% 501 1000 22,6% 1001 2000 1,7% Totaal 100%

PAGE 51

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 50 6.3. Woningindeling De meest gewenste woningindeling is een w oning met 3 slaapkamers, 1 badkamer en 1 toilet. Een relatief hoog per centage (30,7%) van de woningz oekenden wenst een woning met 2 slaapkamers. Tabel 6.1c. Overzicht kenmerken gewenste woning (N=528) Aantal slaapkamers Aandeel woningen 0 of 1 1,5% 2 30,7% 3 60,3% 4 of meer 7,5% Totaal 100% Aantal overige kamers Aandeel woningen 0 of 1 22,1% 2 43,4% 3 29,5% 4 of meer 5,0% Totaal 100% Aantal badkamers Aandeel woningen 0 of 1 73,5% 2 of meer 26,6% Totaal 100% Aantal toiletten Aandeel woningen 0 of 1 73,1% 2 25,7% 3 of meer 1,1% Totaal 100% Aan de woningzoekenden is tevens ge vraagd naar de hoogte van de diverse woonlastencomponenten die zij wensen te betalen.

PAGE 52

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 51 6.4. Woninghuur Van de woningzoekenden die een huurof huurkoopwoning wensen (N=369), wenst het merendeel een huurbedrag per maand van 500 guldens of minder te betalen. Bijna de helft wenst zelfs 250 gulden of minder aan maandhuur te betalen. 6.5. Hoogte hypotheek Van de woningzoekenden die een eigendomswoning (155) wensen, wensen veruit de meesten (76.5%) 1000 gulden of minder te betalen aan maandelijkse hypotheekkosten. 6.6. Energiekosten Driekwart van de woningzoekenden wenst 250 of minder te betalen aan energiekosten per maand. 6.7. Gewenste buurten wijkvoorzieningen Op de vraag naar welke voorzieningen bij voorkeur aanwezig dienen te zijn in de buurt van de gewenste woning, worden alle gevraagde voorzieningen door het merendeel van de woningzoekenden als gewenst aangemerkt (zie tabel 6.5). Vooral openbaar vervoer en straatverlichting worden door meer dan 90 procent van de ondervraagden aangegeven als zijnde gewenst. Tabel 6.2 Wenselijke woninghuur per maand (N=369) Minder dan 250 47,6% 250 500 35,4% 501 750 9,6% 751 1000 5,7% Meer dan 1000 1,1% Weet niet 0,6% Totaal 100% Tabel 6.3 Wenselijke hypotheekkosten per maand (N=155) Minder dan 1000 76,5% 1001 1500 17,1% Meer dan 1500 4,0% Weet niet 2,4% Totaal 100% Tabel 6.4 Wenselijke energiekosten per maand (N=528) Tot en met 250 75,0% Meer dan 250 24,2% Weet niet 0,8% Totaal 100% Tabel 6.5 Gewenste buurten wijkvoorzieningen (N=528) Buurtof wijkvoorziening Aandeel dat dit wenst Crches 64,4% Scholen 77,9% Winkels 88,6% Recreatieve voorzieningen 87,8% Openbaar Vervoer 93,3% Straatverlichting 98,7%

PAGE 53

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 52 Geraadpleegde informatiebronnen ABF Research, Primos Prognose 2001, de toekomstige ontwikkeling van bevolking, huishoudens en w oningbehoefte, februari 2002 CBS, Memo probleembeschrijving woningmarkt Curaao, 2007 Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting, Kaderbeleid Volkshuisvesting 2007 2011, 2006 Kenniscentrum voor Duurzaam Woonb eleid, Winters, S., Abts, K., Vanderkerckhove, Survey naar de w oonkwaliteit en woonconsument: beknopte toelichting bij de uitgangspunten, de steekproef en de oragnisatie van hetveldwerk, 2004 Ministerie van VROM, Beter Thuis in Wonen, Kernpublicatie Woningbehoefte onderzoek 2002 Onderzoeksinstituut OTB, Hoekstra J.S.C.M., Dol C.P., Woningbehoefteonderzoek Vlissingen, 2004 Van Bougognie, Filip, Naar een perman ent woonbehoeftenonderzoek, augustus 2000 Bijlage I. Vragenlijst-items WBO Curaao 2008 Algemene Kenmerken van de le den van het huidige huishouden 1. persoonsnummer (volgnummer) 2. geslacht 3. leeftijd 4. burgerlijke staat 5. relatie tot hoofd van het huishouden 6. hoofdactiviteit 7. bruto inkomen per maand 8. hoogst genoten opleiding 9. Type huishouden Algemene kenmerken va n de huidige woning 10. eigendomssituatie woning 11. wijze van verwerving eigendomswoning 12. eigendomssituatie woningkavel 13. bouwjaar woning 14. type woning 15. grootte woning 16. grootte woningkavel 17. aantal slaapkamers 18. aantal overige kamers 19. aantal badkamers 20. aantal toiletten 21. huidige marktwaarde woning

PAGE 54

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 53 Huidige woonlasten 22. huurbedrag woning 23. huurbedrag indien energiekosten inclusief zijn 24. hoogte hypotheek 25. energiekosten Beoordeling huidige woning 26. grootte van de woning 27. indeling van de woning 28. ventilatie van de woning 29. lichtinval van de woning 30. technische staat van de woning Beoordeling huidige woonomgeving 31. aanwezigheid voorzieningen in de buurt / wijk 32. veiligheid in de buurt / wijk 33. overlast in de buurt / wijk Woningbehoefte 34. behoefte aan andere woning 35. behoefte naar huishoudleden 36. aantal nieuwe woningen waaraan behoefte is 37. vrijkomen huidige woning bij voldaan van behoefte Technische vraag 38. Betreft het een proxy interview Motieven woningbehoefte 39. belangrijkste reden voor de behoefte aan een andere woning 40. registratie als woningzoekende bij diverse instanties 41. actief zoekend naar een woning 42. verrichte activiteiten in het kade r van het zoeken naar een woning 43. beschikking over een woning / kavel Verhuisgeneigdheid woningbehoefte 44. termijn waarbinnen men over ge wenste woning wil beschikken 45. termijn waarbinnen men zou willen verhuizen bij beschikking over gewenste woning 46. termijn waarbinnen men gaat verhuize n indien reeds beschikking over een woning 47. termijn waarbinnen men gaat bouwen indi en reeds beschikking over een kavel Algemene kenmerken gewenste woning 48. soort woning waaraan men behoefte heeft 49. eigendomssituatie gewenste woning 50. eigendomssituatie woningkavel bij eigendomswoning 51. type gewenste woning

PAGE 55

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 54 52. grootte van de gewenste woning 53. grootte van de woningkavel van de gewenste woning 54. aantal slaapkamers 55. aantal overige kamers 56. aantal badkamers 57. aantal toiletten 58. gewenst huurbedrag 59. gewenst hypotheekbedrag 60. gewenste energiekosten Gewenste woonomgeving 61. aanwezigheid voorzieningen 62. gewenste wijk / buurt Bijlage II. Tabellen R esultaat WBO Curaao 2008 Tabel 1. Huishoudsamenstelli ng steekproef huishoudens Eenpersoons huishouden 51020,2% Getrouwd/samenwonend stel zonder kinderen 35914,2% Getrouwd/samenwonend stel met kinderen 63625,2% Getrouwd/samenwonend stel zonder kinderen met inwonende familieleden 341,3% Getrouwd/samenwonend stel zonder kinderen met inwonende niet-familieleden 110,4% Getrouwd/samenwonend stel met kinderen met inwonende familieleden 1415,6% Getrouwd/samenwonend stel met kinderen met inwonende niet-familieleden 110,4% Eenoudergezin: moeder met kind(eren) 39615,7% Eenoudergezin: vader met kind(eren) 431,7% Eenoudergezin: moeder met kind(eren) met inwonende familieleden 1937,6% Eenoudergezin: moeder met kind(eren) met inwonende niet-familie 150,6% Eenoudergezin: vader met kind(eren) met inwonende familieleden 210,8% Eenoudergezin: vader met kind(eren) met inwonende niet-familieleden 30,1% Samenwonende groep met familieverband 1214,8% Samenwonende groep zonder familieverband 311,2% Anders 20,1% Totaal 2527100,0%

PAGE 56

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 55 Tabel 2. Beoordeling huidige woning 2.a. Beoordeling woninggrootte Alle huishoudens Woningbehoeftigen Zeer goed 403 15.9%Zeer goed 41 7.0% Goed 1595 63.1%Goed 280 47.5% Matig 367 14.5%Matig 149 25.3% Slecht 125 4.9%Slecht 89 15.1% Zeer slecht 37 1.5%Zeer slecht 30 5.1% Totaal 2527 100.0%Totaal 589 100.0% 2.b. Beoordeling woningindeling Alle huishoudens Woningbehoeftigen Zeer goed 327 12.9%Zeer goed 34 5.8% Goed 1703 67.4%Goed 311 52.8% Matig 335 13.3%Matig 136 23.1% Slecht 132 5.2%Slecht 82 13.9% Zeer slecht 30 1.2%Zeer slecht 26 4.4% Totaal 2527 100.0%Totaal 589 100.0% 2.c. Beoordeling woningventilatie Alle huishoudens Woningbehoeftigen Zeer goed 544 21.5%Zeer goed 80 13.6% Goed 1579 62.5%Goed 326 55.3% Matig 258 10.2%Matig 94 16.0% Slecht 123 4.9%Slecht 69 11.7% Zeer slecht 23 0.9%Zeer slecht 20 3.4% Totaal 2527 100.0%Totaal 589 100.0% 2.d. Beoordeling lichtinval woning Alle huishoudens Woningbehoeftigen Zeer goed 358 14.2%Zeer goed 43 7.3% Goed 1916 75.8%Goed 421 71.5% Matig 187 7.4%Matig 70 11.9% Slecht 54 2.1%Slecht 48 8.1% Zeer slecht 12 0.5%Zeer slecht 7 1.2% Totaal 2527 100.0%Totaal 589 100.0% 2.e. Beoordeling technische staat woning Alle huishoudens Woningbehoeftigen Zeer goed 318 12.6%Zeer goed 24 4.1% Goed 1463 57.9%Goed 292 49.6% Matig 486 19.2%Matig 146 24.8% Slecht 182 7.2%Slecht 79 13.4% Zeer slecht 78 3.1%Zeer slecht 48 8.1% Totaal 2527 100.0%Totaal 589 100.0%

PAGE 57

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 56 Tabel 3. Beoordeling buurten wijkvoorzieningen 3.a. Beoordeling aanwezigheid creches in de buurt Alle huishoudens Woningbehoeftigen Ruim voldoende 82 3.2%Ruim voldoende 14 2.4% Voldoende 1050 41.6%Voldoende 231 39.2% Matig 480 19.0%Matig 113 19.2% Onvoldoende 528 20.9%Onvoldoende 137 23.3% Ruim onvoldoende 387 15.3%Ruim onvoldoende 94 16.0% Totaal 2527 100.0%Totaal 589 100.0% 3.b. Beoordeling aanwezigheid scholen in de buurt Alle huishoudens Woningbehoeftigen Ruim voldoende 139 5.5%Ruim voldoende 33 5.6% Voldoende 1570 62.1%Voldoende 355 60.3% Matig 265 10.5%Matig 65 11.0% Onvoldoende 327 12.9%Onvoldoende 72 12.2% Ruim onvoldoende 226 8.9%Ruim onvoldoende 64 10.9% Totaal 2527 100.0%Totaal 589 100.0% 3.c. Beoordeling aanwezigheid winkels in de buurt Alle huishoudens Woningbehoeftigen Ruim voldoende 169 6.7%Ruim voldoende 33 5.6% Voldoende 1466 58.0%Voldoende 318 54.0% Matig 299 11.8%Matig 69 11.7% Onvoldoende 390 15.4%Onvoldoende 110 18.7% Ruim onvoldoende 203 8.0%Ruim onvoldoende 60 10.2% Totaal 2527 100.0%Totaal 589 100.0% 3.d. Beoordeling aanwezigheid sportvoorzieningen in de buurt Alle huishoudens Woningbehoeftigen Zeer voldoende 103 4.1%Zeer voldoende 22 3.7% Voldoende 998 39.5%Voldoende 216 36.7% Matig 371 14.7%Matig 80 13.6% Onvoldoende 653 25.8%Onvoldoende 164 27.8% Zeer onvoldoende 402 15.9%Zeer onvoldoende 107 18.2% Totaal 2527 100.0%Totaal 589 100.0% 3.e. Beoordeling aanwezigheid openbaar vervoer in de buurt Alle huishoudens Woningbehoeftigen Ruim voldoende 222 8.8%Ruim voldoende 59 10.0% Voldoende 1471 58.2%Voldoende 331 56.2% Matig 351 13.9%Matig 74 12.6% Onvoldoende 343 13.6%Onvoldoende 90 15.3% Ruim onvoldoende 140 5.5%Ruim onvoldoende 35 5.9% Totaal 2527 100.0%Totaal 589 100.0%

PAGE 58

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 57 Vervolg:Tabel 3. Beoordeling buurten wijkvoorzieningen 3.f. Beoordeling aanwezigheid straatverlichting in de buurt Alle huishoudens Woningbehoeftigen Ruim voldoende 165 6.5%Ruim voldoende 38 6.5% Voldoende 1637 64.8%Voldoende 361 61.3% Matig 248 9.8%Matig 64 10.9% Onvoldoende 298 11.8%Onvoldoende 76 12.9% Ruim onvoldoende 179 7.1%Ruim onvoldoende 50 8.5% Totaal 2527 100.0%Totaal 589 100.0% Tabel 4. Beoordeling overlast in de buurt 4.a. Beoordeling verkeerslawaai in de buurt Alle huishoudens Woningbehoeftigen Zeer veel 90 3.6%Zeer veel 20 3.4% Veel 166 6.6%Veel 34 5.8% Matig 152 6.0%Matig 44 7.5% Weinig 122 4.8%Weinig 26 4.4% Zeer weinig 282 11.2%Zeer weinig 71 12.1% Geen 1715 67.9%Geen 394 66.9% Totaal 2527 100.0%Totaal 589 100.0% 4.b. Beoordeling verkeersonveiligheid in de buurt Alle huishoudens Woningbehoeftigen Zeer veel 93 3.7%Zeer veel 19 3.2% Veel 217 8.6%Veel 56 9.5% Matig 181 7.2%Matig 49 8.3% Weinig 136 5.4%Weinig 33 5.6% Zeer weinig 264 10.4%Zeer weinig 63 10.7% Geen 1636 64.7%Geen 369 62.6% Totaal 2527 100.0%Totaal 589 100.0% 4.c. Beoordeling burenoverlast in de buurt Alle huishoudens Woningbehoeftigen Zeer veel 26 1.0%Zeer veel 8 1.4% Veel 70 2.8%Veel 34 5.8% Matig 65 2.6%Matig 20 3.4% Weinig 85 3.4%Weinig 18 3.1% Zeer weinig 98 3.9%Zeer weinig 23 3.9% Geen 2183 86.4%Geen 486 82.5% Totaal 2527 100.0%Totaal 589 100.0%

PAGE 59

Woningbehoefte Onderzoek Curaao 2008 58 vervolg: Tabel 4. Beoordeling overlast in de buurt 4.d. Beoordeling overlast door bedrijven in de buurt Alle huishoudens Woningbehoeftigen Zeer veel 49 1.9%Zeer veel 20 3.4% Veel 76 3.0%Veel 29 4.9% Matig 50 2.0%Matig 10 1.7% Weinig 50 2.0%Weinig 11 1.9% Zeer weinig 108 4.3%Zeer weinig 28 4.8% Geen 2185 86.8%Geen 491 83.4% Totaal 2518 100.0%Totaal 589 100.0% 4.e. Beoordeling gasuitstoot in de buurt Alle huishoudens Woningbehoeftigen Zeer veel 39 1.5%Zeer veel 20 3.4% Veel 88 3.5%Veel 36 6.1% Matig 81 3.2%Matig 20 3.4% Weinig 89 3.5%Weinig 22 3.7% Zeer weinig 218 8.6%Zeer weinig 49 8.3% Geen 2008 79.6%Geen 442 75.0% Totaal 2523 100.0% 589 100.0% 4.f. Beoordeling (zwerf)vuil in de buurt Alle huishoudens Woningbehoeftigen Zeer veel 91 3.6%Zeer veel 33 5.6% Veel 228 9.0%Veel 69 11.7% Matig 204 8.1%Matig 56 9.5% Weinig 154 6.1%Weinig 26 4.4% Zeer weinig 270 10.7%Zeer weinig 57 9.7% Geen 1579 62.5%Geen 348 59.1% Totaal 2526 100.0%Totaal 589 100.0% 4.g. Beoordeling wateroverlast (bij regen) in de buurt Alle huishoudens Woningbehoeftigen Zeer veel 145 5.7%Zeer veel 55 9.3% Veel 208 8.2%Veel 67 11.4% Matig 86 3.4%Matig 31 5.3% Weinig 116 4.6%Weinig 28 4.8% Zeer weinig 192 7.6%Zeer weinig 48 8.1% Geen 1778 70.4%Geen 360 61.1% Totaal 2525 100.0%Totaal 589 100.0%